!!! Използвайте АРХИВА на блога !!!

Не забравяйте, че блога има и страници

Има ли глоба за шофиране по релсите?Чл. 180. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с 
глоба от 20 до 150 лв. водач, който:
3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) наруши правилата за 
движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство, 
правилата за преминаване през железопътен прелез или паркира на спирките на 
превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.


Какво Ви е мнението по въпросите?

Трябва ли да има глоба, ако шофирате по релсите?
Трябва ли глобата за шофиране по релсите да важи само за някой улици?